Dit is de Privacyverklaring Lionsclub Rosmalen, gevestigd te Rosmalen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17127777, hierna te noemen: "Lions Rosmalen".

Lionsclub Rosmalen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lionsclub Rosmalen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Lionsclub Rosmalen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Lionsclub Rosmalen verwerkt ten behoeven van de volgende doeleinden:

Om deel te kunnen nemen aan door de Lionsclub Rosmalen georganiseerde activiteit Kinderen bouwen voor Kinderen:
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mail adres
Toestemming: Gedurende de looptijd van de activiteit en tot 1 maanden na beëindigen activiteit.

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrieven:
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail adres
Toestemming: Zolang als men aangemeld is.

E-marketingtools
Om onze digitale dienstverlening te verbeteren:
 • Cookies (zie voor meer info paragraaf “Cookies”)
 • IP Gegevens Toestemming Bij elk bezoek van de website.
 • Analytics tools

In onderstaande tekst kunt u eenvoudig terugvinden welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegeven eventueel van ons ontvangt.

Cookies:
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in het gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie betreffende het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden:
Zonder uw toestemming verstrekt Lionsclub Rosmalen uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar doelen, tenzij Lionsclub Rosmalen wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel aan het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens:
U hebt het recht Lionsclub Rosmalen te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Lionsclub Rosmalen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Lionsclub Rosmalen deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Lionsclub Rosmalen hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens:
Lionsclub Rosmalen treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen:
Indien u zich als minderjarige wenst aan te melden dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites:
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Lionsclub Rosmalen. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Lionsclub Rosmalen raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid:
Lionsclub Rosmalen past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Lionsclub Rosmalen raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Lionsclub Rosmalen er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens:
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Lionsclub Rosmalen wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens:
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de autoriteit op het gebied van privacy bescherming.